โครงการอบรมที่ผ่านมา

ถอดรหัสกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น และบทบาทภารกิจของสภาท้องถิ่นภายใต้หลักนิติรัฐ นิติธรรม

เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่และถอดระเบียบสู่การปฏิบัติในการประชุมสภาท้องถิ่น

ถอดระเบียบสู่การปฏิบัติ เนื้อหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

การเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมสภาท้องถิ่น

การเลือกตั้งท้องถิ่นในบริบทกฎหมายใหม่ และการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น

© 2015 - 2020 ppd-development.com All Rights Reserved.