***NEW***
ถอดรหัสกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น และบทบาทภารกิจของสภาท้องถิ่นภายใต้หลักนิติรัฐ นิติธรรม

ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ โดยมีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายประการ ผู้บริหาร สมาชิก ตลอดจนบุคลากรของท้องถิ่นจำเป็นจะต้องศึกษาและเรียนรู้กฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเองเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ถอดรหัสกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นและบทบาทภารกิจของสภาท้องถิ่นภายใต้หลักนิติรัฐ นิติธรรม” ขึ้นมา โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวโดยตรงมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม สยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี "เลื่อน"
สนใจสมัครอบรมกรุณาติดต่อทางสถาบันฯ
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม คง การ์เด้นท์ วิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะศิลปะการพูดเพื่อเข้าถึงใจประชาชนและการปรับใช้ในการทำงาน
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้สาระและประเด็นสำคัญต่างๆ ของกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ในเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบกระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น เพิ่มทักษะการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ทราบกรณีศึกษา เจาะประเด็นปัญหาในการประชุมสภาท้องถิ่น
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดอบรมแบบ Social Distancing ผู้จัดพยายามให้ปลอดภัยมากขึ้น...

  • จัดที่นั่งให้ห่างมากขึ้น
  • ทุกท่านใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อบรมและอยู่ในโรงแรม
  • วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงแรมและห้องอบรม
  • เสิร์ฟอาหารเบรคที่โต๊ะ เพื่อลดการสัมผัสกัน
  • ...และอื่นๆ...

เพื่อให้ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมมั่นใจแล้วมาร่วมอัพเดทความรู้กันนะคะ

ค่าลงทะเบียน ๑,๘๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทาง) ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๒) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑


การรับสมัคร

๑ แจ้งตอบรับการฝึกอบรมโดยกรอกใบสมัครส่งมาที่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
    เลขที่ ๙/๕ ซอยสุขาภิบาล ๕ ซอย ๗๐ ถนนสุขาภิบาล ๕ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
๒ สมัครทางโทรศัพท์ ๐๒-๑๕๓-๒๕๕๔ , ๐๘๙-๖๖๗-๙๔๔๒ , ๐๘๑-๓๒๕-๕๙๒๐
๓ ส่งใบสมัครทางโทรสาร ๐๒-๑๕๓-๒๕๕๔
๔ ส่งใบสมัครทาง E-mail : ppd-development@hotmail.com
๕ ส่งใบสมัครทาง (ID line) : ๐๘๙๖๖๗๙๔๔๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมดังกล่าว และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


หมายเหตุ: การสำรองห้องพักผู้จัดไม่ได้จัดที่พักให้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดต่อสำรองที่พักโดยตรง
กับทางโรงแรม ***โดยแจ้งกับทางโรงแรมว่าเข้ารับการอบรมของทางสถาบันฯ จะได้ห้องพักในราคาพิเศษ***

© 2015 - 2020 ppd-development.com All Rights Reserved.